45-061 Opole; ul. Katowicka 55

AKTY PRAWNE

Wykaz przepisów i norm dotyczących działalności kominiarskiej

Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku, Dz. U. z 2016 roku poz. 290– tekst jednolity, z późniejszymi zmianami.
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku, Dz. U. Nr 178 poz. 1380 z 2009 roku – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 roku.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2004 roku.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 listopada 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2012 roku poz. 1289.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 roku.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 roku.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 roku – tekst jednolity.
Ustawa Kodeks wykroczeń z 20 maja 1971 roku, Dz. U. z 2013 roku poz. 482 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
Ustawa o rzemiośle z 22 marca 1989 roku, Dz. U. Nr 112 poz. 979 z 2002 roku – tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku, Dz. U. z 2013 roku poz. 672 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
POLSKIE NORMY:
PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
PN-83/B-03430/Az3 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (Zmiana)
PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
PN-93/B-02870 – Badania ogniowe. Małe kominy.
PN-86/M-40305 – Urządzenia gazowe użytku domowego.
PN-93/M-35350 – Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe.
PN-87/M-40301 – Gazowe grzejniki wody przepływowej.
PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
PN-86/M-40142 – Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych.
PN-B-02431-1 – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.
PN-87/B-02411 – – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe.
PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie
PN-67/B-03432 – Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym.
PN-87/B-03433 – Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
P-EN-1856-1 – Kominy. Wymogi dla kominów metalowych
PN-87/B-03434 – Przewody wentylacyjne.
PN-B-12007/Ap1 – Pustaki do przewodów dymowych (Zmiana)
PN-B-12007 – Pustaki do przewodów dymowych
PN-B-76001 – Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania.
PN-B-12006 – Pustaki do przewodów wentylacyjnych
PN-EN 13465 – Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach.
PN-B-76002 – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
PN-EN 12599 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimat.