45-061 Opole; ul. Katowicka 55

RODO Konferencja BC 2019

Klauzula informacyjna dla uczestników Konferencji Bezpieczne Ciepło 2019

Zgodnie z przepisem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,Cech Kominiarzy Polskich, informuje iż:

Administratorem Państwa danych jest :

Cech Kominiarzy Polskich, Opole, Katowicka 55.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, w związku z udziałem w Konferencji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nr PESEL, Informacje o zatrudnieniu.

Organizator przedsięwzięcia zastrzega sobie również prawo do rozpowszechniania wizerunku uczestników

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność danych do wykonania umowy polegającej na zapewnieniu Państwu udziału w Konferencji oraz odpowiedniego wsparcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na organizacji Konferencji, realizacji własnych celów statutowych Administratora, jego celów marketingowych oraz umożliwieniu wejścia do budynku, gdzie jest organizowana Konferencja (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na Konferencję, weryfikacji tożsamości oraz zapewnienia Państwu odpowiedniego wsparcia podczas Konferencji.

Państwa dane osobowe zostaną przekazane następującym podmiotom:

Cech Kominiarzy Polskich, Korporacja Kominiarzy Polskich, Politechnika Opolska.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawienia (sprostowania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Mogą Państwo wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dotyczących Państwa danych osobowych. Przepisy prawa określają zakres tych praw i przypadki, w których można z nich skorzystać. Administrator rozpatrzy zasadność Państwa wniosku lub sprzeciwu i ustosunkuje się do niego zgodnie z przepisami. Mogą Państwo wnieść także skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konferencji, wejścia na teren budynku, gdzie organizowana jest Konferencja, skontaktowania się z Państwem przez Administratora oraz zapewnienia odpowiedniego wsparcia.