45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Walne Zgromadzenie Członków Cechu

Walne Zgromadzenie Członków Cechu<p class=

Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze

członków Cechu – Opole, 3 marca 2017

Zgodnie z § 24 ust 1 i ust 2 pkt 1 oraz § 25 ust 1 i 2 statutu Cechu, na podstawie uchwały z dnia 14.02.2017 Zarząd Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy zwołuje WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW CECHU na dzień 3 marca 2017 roku (piątek) na godzinę 1100. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Zajeździe U DZIADKA w Opolu, ul. Strzelecka 55.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – powitanie, wybór przewodniczącego, sekretarza i protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków.
 5. Powołanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej, Komisji porozumiewawczej i Komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności organów Cechu: Zarządu Cechu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz projekt planu finansowego na rok 2017.
 8. Dyskusja nad punktami 6 i 7.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowego za rok 2016 i planu finansowego na rok 2017 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Cechu.
 10. Wybór nowych organów statutowych Cechu:
 • Starszego Cechu,
 • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 • Przewodniczącego Sądu Cechowego,
 • Zarządu Cechu,
 • Komisji Rewizyjnej,
 • Sądu Cechowego

11. Wybór delegatów na Zjazd Izby Rzemieślniczej.
12. Ogłoszenie wyników wyborów.
13. Zmiany w statucie Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy.
14. Wolne wnioski i zakończenie obrad