45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Komisja Branżowa Kominiarzy już działa

Komisja Branżowa Kominiarzy już działa<p class=

OGÓLNOPOLSKA KOMISJA BRANŻOWA KOMINIARZY

W dniu 15 maja 2018 roku miało miejsce pierwsze posiedzenie Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Kominiarzy, powołanej przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego uchwałą z 7 lutego 2018 r.

Komisja Branżowa Kominiarzy jest reprezentacją branży kominiarskiej. Pełni rolę opiniodawczą i doradczą Zarządu ZRP. Komisja będzie działała zgodnie z uchwalonym regulaminem, w którym określono cele i zadania Komisji.

Swoje cele Komisja będzie realizować poprzez:

a) dokonywanie analiz oraz ocen problemów technicznych, organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych oraz określenie wniosków i postulatów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej kominiarzy,

b) udzielanie pomocy merytorycznej w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz organizowanie wymiany doświadczeń zawodowych w układzie krajowym i zagranicznym,

c) organizowanie pokazów, szkoleń, narad i imprez konkursowych,

d) współpracę – przy udziale Związku Rzemiosła Polskiego – z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami w kraju i za granicą,

e) krzewienie zasad etyki zawodowej i więzi środowiskowej,

f) inicjowanie zmiany aktów prawnych, dotyczących wykonywania działalności kominiarzy.

Podczas pierwszego posiedzenia Komisja wybrała Prezydium. Przewodniczącym Komisji został Józef Waszek – Prezes Beskidzkiego Cechu Kominiarzy. Funkcję wiceprzewodniczącego objął Waldemar Drożdżol – Starszy Cechu Kominiarzy i Prezes Zarządu Głównego KKPSZ, a drugim wiceprzewodniczącym został Renard Fornalski – reprezentujący KIK.

W skład Prezydium weszli również: Jan Gański – Wiceprezes Zarządu Głównego KKPSZ, który będzie pełnił funkcję sekretarza Komisji oraz Leszek Kiński z KIK-u, który będzie skarbnikiem Komisji.

Do składu Komisji desygnowano przedstawicieli różnych środowisk rzemiosła kominiarskiego. Poprzez Cechy i Izby Rzemieślnicze w skład Komisji weszli również mistrzowie kominiarscy – członkowie Cechu Kominiarzy w Opolu, między innymi: Grzegorz Walczakowski, Marcin Komorowski, Jarosław Kłos.